ஆண்களும் பெண்ணுறுப்பு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

0
உடலுறவு குறித்து ஏதாவது சந்தேகங்கள் உண்டானால் மருத்துவர்களிடம் கேட்கத் தயக்கம் கொண்டு நண்பர்களிடம் கேட்டு அவர்கள் சொல்வது தான் சரி என்று எண்ண செயல்படுவதை முதலில் நிறுத்த வேண்டும். அதனாலேயே அதிக அளவில்...

பெண்ணின் இனவிருத்தி உறுப்பு

பெண்ணின் இனவிருத்தி உறுப்புகளின் உட்பாகங்கள் சினைப்பை: ஒவ்வொரு மாதமும் சினைப்பையிலிருந்து ஒரு முட்டை பெலோப்பியன் குழாய்க்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஒரு ஆணின் விந்தணு இதோடு இணையும் பொழுது அது குழந்தையாக உருப்பெற துவங்கு கிறது. ஒரு...

சிஸ்டோசீல் – யோனிக்குள் சிறுநீர்ப்பைப் பிதுக்கம்

0
யோனிக்குள் சிறுநீர்ப்பைப் பிதுக்கம் என்பது என்ன? (What is a cystocele?) சிறுநீர்ப்பைக்கும் யோனி சுவருக்கும் இடையே உள்ள தாங்கு திசுக்கள் மற்றும் தசைகள் பலவீனமாகி விரிவடையும் பிரச்சனையையே யோனிக்குள் சிறுநீர்ப்பைப் பிதுக்கம் (சிஸ்டோசீல்)...

உறவு-காதல்