Home காமசூத்ரா புது புது ‘உடலுறவு’ சுக‌ங்களை அனுபவிக்க

புது புது ‘உடலுறவு’ சுக‌ங்களை அனுபவிக்க

99

உடலுறவில் விதவிதமான சுக‌ங்களை அனுபவிக்க அதிவீர ராமபாண்டியன் கூறும் கிளுகிளு வழிகள்
அதிவீரராம பாண்டியன் எழுதிய கொக் கோகம் என்ற நூலில் தாம்பத்திய உற வை, அனுபவிக்க‍லாம் என்பதை ஆழமா கவும் அழுத்த‍மாகவும் எப்படி விவரிக்கி றது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம்.
சுரங்கத்துக்குள் தங்கம் இருக்கிறது ஆனால் பூமியை வெட்டி சுரங்கம் ஏற்படுத்தி மூலப்பொருள்களில்
இருந்து தங்கத்தை பிரித்து எடுக்க தெரியாதவனுக்கு அந்த தங்க வயல் கிடைத்து என்ன பயன்? மலருக்கு ம ணம் எவ்வளவு அவசியமா னதோ, வண்டுக்கு தேன் எவ் வளவு அவசியமோ, அ துபேல் கொக்கோக அறிவு இல்லாது மேற்கொள்ளும் தாம்பத்திய உறவும் இன்பம் தருவதாக அமையாது என்கிறது கொக் கோகம்.
பெண் மற்றும் ஆண் உடலில் எந்தெந்த உறுப்புகளை மீட்டி னால் இன்ப ஒலி பரவும் என் பதை விலாவரியாக விவரிக் கிறது இந்த நூல். காதலுடன் மனந்து இன்பம் அனுபவிக் கும் தம்பதியர்களுக்கும் சில ஆண்டுகளில் வாழ்க்கை கச ந்துவிடுவது உண்டு. அதற்கு காரணம் அவர்கள் செவ்வனே காமத் தை கற்றுக்கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தாதது தான் என்கி றார் அதிவீரராம பாண்டியன்.
பெண்களில் பத்தினி, சித்தினி, சங்கனி, அத்தினி என நான்கு வகை உண்டு. இவர்களில் பத் தினி என்பவள் மான் போன்ற வள். அன்னம் போல் நடை உ டையவள். பெண்களில் இவள் முதல் தரமான இவளை எல்ல காலங்களிலும் கூடுதல் இனிது. சித்தினி என்பவள் பெண் யானை யை போன்றவள். சங்கினி என்பவள் வடிவமான உட ல் அமைப்பு பெறாதவள். அத்தினி என்பவள் முரட் டுத் தன்மை நிறைந்தவள்.
அமுதம் எனப்படுவது காம உணர்ச்சி பெருகுவதை குறிப்பதாகும். அது உடலி ல் பதினைந்து இடங்களில் இருக்கிறது. பெருவிரல், புறந்தாள், கணுக்கால், முழந்தாழ், பெண் உறுப்பு, தொப்புள், மார்பு, கொங்கை, கைம்மூலம், கழுத்து, க போலம், வாய், கண், நெற் றி, உச்சி, போன்ற உறுப்புக ளைச் சரியான அளவில் தூண்டும் போது காமம் பெருகும்.
உச்சி முடியைக் கையால் பிடித்து நகத்தால் ஊன்றி க் கோதுதல், கண்களைக் கனியைப்போல் சுவைத்து நாக்கால் நீவுதல், உதட் டை சுவைத்து நாக்கில் பற்களை மெதுவாக ஊன்றுதல், நாபியை நாக்காலும், கை£லும் தடவுதல், பெண் உறுப்பையும், உறுப்பின் மீது இருக்கும் மணியையும் சுவைத்தல் போன்றவை மன்மதகலையாகும்.
இந்த மன்மத கலையை ஆண் கள் அறிந்து எந்த நிலையில் எ ன்ன மாதிரியானமுன் விளை யாட்டுகளை செய்ய வேண்டு மோ அதைச் செய்து நாயகியுட ன் உறவு கொண்டால் அவள் பரவசமாகி உள்ளம் நெகிழ்ந்து உச்சகட்டத்தை அடைந்து காம நீரை பெருக்குவாள் என்கிறது கொக்கோகம்.
ஆடவர்களை முயல், காளை , குதிரை, என்றும், பெண்க ளை மான், பெண் குதிரை, பெண் யானை என்றும் மூன் று வகையாக பிரிக்கலாம். ஆண், பெண் உறுப்புகளின் அளவுகளை வைத்து இந்த பிரிவு ஏற்படுத்தபட்டிருக்கிற து.
மான் சாதிப் பெண்ணுடன் முயல் சாதி ஆண் கூடுதல், குதிரை சாதிப் பெண்ணுடன் காளை சாதி ஆண் சேர்தல், பெண் யானை சாதிப்பெண்ணுடன், குதிரை சாதி ஆண் சேர்தல் இருவருக்கும் ஒத்த இன்பம் தருவதாக இருக்கும்.
குறைந்த ஆழம் உள்ள உறு ப்பு பெண்ணுடன், நீளமான உறுப்பு உள்ள ஆண் இணைவது உச்ச சேர்க்கை எனப்படுகிறது. இதில் ஆண்களுக்கு இன்பம் ஏற்படலாம். ஆனால் பெண்களு க்கு இன்பம் கிடைக்காது. அது போல அதிக ஆழம் உள்ள உறுப்பு பெண்ணுடன் நிளம் குறைந்த உறுப்பு உள்ள ஆண் இணைவது நிச்ச சேர்க்கை எனப்பமு. இதில் ஆண் – பெண் இருவருக்கும் போது மான இன்பம் கிடைப்பது இல்லை. நீள, ஆழம், மிகவும் வேறுபடுவதால் இதை அதி உச்சம், அதி நீசம் என்கிறார்கள்.
ஆண் பெண் சேர்க்கை காலமானது அற்பகாலம். மத்திம காலம், அதிக காலம், என்று பிரிக்கபடுகிறது. பெ ண்ணுடன் ஆண் கூடும்போது அவ ளும் உச்சம் முந்தவும், தன்னுடைய உச்சம் பிந்தவும், நேருமாறு சேர்வதை விட ஆண் – பெண் இருவரும் ஒரே காலத்தில் உச்சம் நிக ழுமாறு இன்பம் சுகிப்பதே மேலான பேரின்பமாக வரு ணிக்கப்படுகிறது.
ஆண் மற்றும் பெண்களின் காம வேகம் மந்தவேகம், மத்தி வேகம், சண்ட வேகம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது. அந்தந்த வேகமுடைய ஆண் – பெண் ஒன் று சேரும்போது தான் இருவரும் உச்ச கட்ட இன்பத்தை எளிதில் அடைய முடி யும். இல்லாத பட்சத்தில் இருவரில் ஒ-ருவர் ஏமாற்றத்தையே அடைய முடி யும்.
கலவி இன்பம் அனுபவிப்பதில் வயது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. அதனால் வயது இங்கே பிரிக்கப்படுகி றது. பெண்களை பொருத்த வரை பதினாறு வயது வரை வாலை, பதினாறுக்குமேல் மு ப்பது வரை தருணி, முப்பதுக்கு மேல் ஐம் பத்தைந்து வரை பேரி ளம் பெண், ஐம்பத்தை ந்துககு மேல் விருத் தை எனவும் சொல்ல லாம்.
மேற்கூறிய பிரிவுகளில் வாலையுடன் கூடி னால் வலு உண்டாகும். தருணி, பேரிளம் பெ ண்களுடன் கூடும் போது விதவிதமான சுக போகங்களை அனுபவிக்க முடியும். முதிய பருவத்திலான விருத்தையுடன் கூடினால் நோய் உண்டாகும்