Home அந்தரங்கம் காமசூத்திரம் கூறும் உடலுறவு நிலைகள் – விரிவான அலசல்!

காமசூத்திரம் கூறும் உடலுறவு நிலைகள் – விரிவான அலசல்!

1530

இக்கட்டுரை காமம் பற்றிய கல்வியாகவே காம சூத்திரத் திலிருந்து அப்படியே எடுத்து எழுதி இருக் கிறதே தவிர வேறெந்த உள் நோக்க மும் கொண்டதல்ல…! கண்டிப்பாய் இது வயது வந்த வர்களுக்கு மட்டுமே.

கலவி நிலையும் முறை யும்

ஆணும் பெண்ணும் கூடி கலவி செய்வதில் கீழ்க்கண்ட

செய ல்கள் இடம்பெறுகின்றது.

1.ஸ்பரிசம், 2.உராய்வு, 3.உட்புகுத்துதல், 4.அசைவுகள், 5.உச்ச கட்டம்

1.ஸ்பரிசம்

கலவியின் முதல் கட்டத்தில் ஆணின் லிங்கமும், பெண்ணின் யோனியும் ஒன்றையொன்று ஸ்பரிசிக்கின்றன. லிங்கம் யோ னியின்மீது செங்குத்தாகப் படிகின்றது. ஆணும் பெண்ணும் சரியா ன நிலையி லிருந்தால் மட்டுமே இது ஏற்படும்.

2.உராய்வு

இதுதான் கலவியின் இரண்டா வது கட்டம். லிங்கத்தையும் யோ னியையும் ஒன்றோடொ ன்று உராயச் செய்வது. லிங்க த்தைக் கையினால் பிடித்துக் கொண்டு யோனியின்மீது மத் துக் கடைவது போல் உருட்டித் தேய்க்கவேண்டும். இது பெண் ணினுடைய காம இச்சையை அதிகரித்து அவளைக் கலவிக் குத் தயார் செய்கிறது. யோனியின் அல்குலில் ஒரு திரவம் வெளி ப்பட்டுக் கசியத் தொடங்குகிற து. யோனிப்பாதை மிருதுவாக வும், வழ வழப் பாகவும் மாறி லிங்கத்தை சுலபமாக உள்ளே நுழைக்க எளிதாக்கு கிறது.

3.உட்புகுத்துதல்

லிங்கத்தை யோனிக்குள் புகுத்துவது மூன் றாவது நிலை. இதை அவசரப்பட்டு முரட்டு த்தனமாகச் செய்தல் கூடாது. அது பெண்ணுக்கு வலியை உண்டாக்குவதோடு யோனியின் உட் பகுதியும் காயமடையக் கூடும். இதை மெதுவாக மெல்லச் செய்ய வேண்டும். முத்தம் போன்ற காதல் விளையாட்டுக ளில் ஈடுபட்டவாறே சிறிது சிறிதாக லிங்கத்தை யோனிக்குள் நுழை க்க வேண்டும். இப்படிச் செய்வதால் ஆ ணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வேதனையோ உறுப்புகளுக்கு காயமோ ஏற்படாமல் தடு க்கலாம். பெண் இளம் வயதினளாகவும், அப்போதுதான் முதல் அல்லது இரண்டா வது கலவியில் ஈடுபடுபவளாகவும் இருந் தால், பெண்ணின் யோனிக்குள் வெண் ணை அல்லது வழுவழுப்பான வாசனைத் திரவி யங்கள் ஏதேனும் தடவி மிருதுவாக இருக்கும்படி செய்து கொள்ளலாம். தேவையெனில் லிங்கத்தின் மீதும் அதைத் தடவிக் கொள்ளலாம். லிங் கம் முழுவதுமாய் யோனிக்குள் நுழைந்தது ம் உட்புகுத்துதல் என்ற நிலை பூர்த்தி அடை கிறது.

லிங்கத்தை உட்புகுத்துதலிலும் பல வகைகளுண்டு.

அ). நேரான முறை
உட்புகுத்துவதற்கு எளிய முறையா னது சிறிது சிறிதாக லிங்கத்தை நேராக நுழை த்தலாகும். மெல்ல மெல்ல அழுத்துவதன் மூலம் லிங்கம் முழுவ தும் யோனிக்குள் புதைகிறது. இதற்கு நேரான முறை என்று பெயர்.

ஆ). கொட்டும் முறை
பெண்ணினுடைய இடுப்பைத் தாழ்த்திக் கொ ண்டு கொட்டுவது போல சடா ரென்று யோனி த் துவாரத்துக்குள் லிங்கத்தை வேகமாக நுழைப்பது இவ்வகையாகும்.

இ). அடிவரை செலுத்துதல்
பெண்ணின் இடுப்பைத் தூக்கிப்பிடித்துக் கொண்டு யோனியின் அடித்தளம் வரை லிங் கம் சென்று இடிக்கும் படியாக வேகமாக நுழைப்பது இவ்வகையாகும்.

ஈ). அழுத்தும் முறை
யோனிக்குள் லிங்கத்தை முழுவதும் நுழைத்த பிறகு வெகுநேரம்வரை அழுத்தி க் கொண்டேயிருப்பது.

4.அசைவுகள்
கலவியின் நான்காவது நிலை அசைவுக ளாகும். அதாவது யோனிக்குள் புகுந்த லிங் கத்தை சற்று வெளியே இழுத்து மீண்டும் அதை யோனிக்குள் அழுத்துவதையே அசைவுகள் என்கிறோம். அசைவுக ளிலும் நான்கு வகைகளுண்டு.

அ). ஆடு மாதிரி
லிங்கத்தை யோனிக்குள் நுழைத்த பிறகு அதைச் சற்று வெளியே இழு த்து மீண்டும் பலமாக இடிப்பது போல உள்ளே நுழைப்ப து. ஆடு முட்டு வதைப் போன்றது என்பதா லேயே இதற்கு இந்தப் பெயர்.

ஆ). குருவி மாதிரி
லிங்கத்தை யோனிக்குள் நுழைத்த பிறகு அதை வெளியே எடுக்காமல் மெல்ல உள்ளு க்கும் வெளியுலுமாக அசைத்தல். அநேகமாக கலவி முடிந்த பிறகு கையாளப்படுவது இது.

இ). பன்றி மாதிரி
லிங்கத்தை யோனியின் ஒரு பக்கத் தில் மட்டும் உராயும்படி செய்யும் அசை வுக்கு இந்தப் பெயர்.

ஈ). எருது மாதிரி
லிங்கத்தை யோனிக்குள் இரு புறமும் உராயும்படியாக அசை த்தல் இது.

கலவி செய்யும் பெண்ணின் தன்மை, வலிமை ஆகிய வற்றை நன்றாக அறிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற அசைவு முறையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொ ள்ள வேண்டும். பெண்ணின் காம இச்சையி ன் அளவைப் பொறுத்தே இந்த அசைவு முறைகள் அமைய வேண் டும்.

பாலியல் நிலைகள்

புடைத்த லிங்கத்தை யோனிக்குள் உட்செலுத்தி அசைப்பதற்கு கலவி நிலை என்று பெயர்.

ஆணினுடைய லிங்கம் நீண்டு பருத்து விம்மும் நிலையை அடையும் போது தான் கலவியில் ஈடுபடவேண்டும். கலவி த் தொழில் எளிதாக நடைபெறுவதற்கு உகந்த நிலையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொ ள்ள வேண்டும். எனவே கலவியின் நிலைகளை நன்றாக அறிந்து கொண்டி ருப்பது அவசியமாகும். பெரும்பான்மை யான இளைஞர்கள் மிருகங்கள் சேர்வதைப் பார்த்தே கலவியைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்கிறா ர்கள். ஆக வே இவர்கள் மணமா னதும் தாங்கள் பார்த்த வித மாகவே கலவியில் ஈடு படுகிறார்கள். இந்தமாதிரியான முறை யில் செய்யப்படும் கலவியில் அதிக இன்பம் காண முடியாது. அதனால் ஆணும் பெண்ணும் மிக விரைவிலே யே இதில் வெறுப்பு கொண்டு விடு கிறார்கள். இதன் விளைவாக வாழ்க் கையில் மகிழ்ச்சி இன்மையும், சலிப் பும் உண்டா கிறது. கலவியைப் பற்றிய முழு அறிவும் ஆண்களுக்கு மட்டு மல்லாமல் பெண்களுக்கும் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இன்பம் துய்க்கவும் வாழ்க்கையில் விருப்பங்கொண்டு அனுபவிக்கவும் முடியும்.

இயல்பான நிலை

கலவிக்கு ஏற்ற சிறந்த நிலை தரை யிலோ அல்லது கட்டிலிலோ பெண் மல்லாந்து கீழே படுத்துக் கொள்வது தான். பெண் தனது புட்டத்தின்கீழ் சற் று உயரமான ஒரு தலைய ணையை வைத்துக் கொண்டால் மேலும் நன் றாகயிருக்கும்.

சாதாரணமாக ‘’சமப்பிடிப்புள்ள புணர்ச்சி’ ’யின் போது லிங்கம் யோனி ஆகிய இரண்டின் அளவும் பொரு த்தமாக இருக்கும். அப்போது பெண் தனது தொடைகளை அதிக விரிவாக இல்லாமலும் நெருக்கமாக இல்லாமலு ம் லேசாக அகற்றி வைத்துக் கொண்டு ஆணை அதற்கிடையே இரு க்கச்செய்ய வேண்டும். பெரும்பாலான வர்களுக்கு கலவியில் முழு இன்பம்பெற இதுவே மிகச்சிறந்த நிலையாகு ம். ஏதாவது முக்கிய காரணங்களுக்காக வேறு நிலையைக்கையாளவேண்டிய அவசி யம் இருந்தா லொழிய இந்த முறையைக் கைவிட வேண்டியதி ல்லை.

‘’கெட்டிப்பிடிப்பு புணர்ச்சி’’யின் போது பெண் தனது தொடை களை நன்றாக அகல விரித் துக்கொண்டு லிங்கம் உள்ளே நுழைய உதவலாம்.

’’தளர்ந்த பிடிப்பு புணர்ச்சி’’யின் போது பெண் தனது தொடைகளை நன்றாக நெருக்கி வைத்துக்கொள்ள வேண் டும்.

குறுகிய யோனியுடைய பெண், அதா வது யோனி சிறியதாகயிருந் தால், மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு யோனி யை எவ்வளவு அதிகமாக விரிவாக வைத்துக்கொள்ள முடி யுமோ அவ்வ ளவுக்கு தொடைகளை முடிந் த அளவு விரித்து வைத்துக் கொள்ள வே ண்டும்.

குறுகிய யோனியுடைய மான் வகைப் பெண்கள் கையாளுவதற்கு ஏற்ற கலவி நிலைகள் ;-

மலர்ந்த நிலை – மல்லாந்து படுத்திரு க்கும் பெண் தன் இடுப்பை உயர்த்திக் கொண்டு தொடைகளை நன்றாக அகலவிரித்துக் கொள்ளும்போது யோ னியும் விரிந்து அதன் வாய் அகலமாகி றது. இதற்கு முழுவதும் திறந்த அல்ல து மலர்ந்த நிலை என்று பெயர்.

கொட்டாவி நிலை – தொடைகளை உயர்த்திக் கொண்டு பின்பு அகல விரித் துக்கொள்வது. இதற்கு கொட்டாவி நிலை என்று பெயர் உண்டானதற்கு கா ரணம், அப்போது யோனி விரிந்து அதன் வாய் கொட்டாவி விடும்போது தோன் றும் வாயைப் போல இருப்பதே ஆகும்.

இந்திராணிகம் – முழங்கால்கள் உடலின் பக்கவாட்டைத் தொடும் படியாக தொடைகளை அகலமாக விரித் துக் கொள்ளும் நிலை இது. இந்திரா ணியினால் கூறப்பட்ட நிலை ஆதலின் இத ற்கு இந்தப் பெயர்.

கெட்டிப்பிடிப்பு புணர்ச்சியின் போது, பெண் மல்லாந்து கீழே படுத்திருப்பது அவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்காது. லிங்கத்தால் யோனிக்கு காயம் ஏற்பட லாம் அல்லது வலி உண்டாகலாம். இதற்கு கீழ்க்கண்ட நிலைக ளைக் கையாளுவது நன்றாக இருக்கும்.

பக்க நிலை – ஆணும் பெண்ணும் நெருங்கி அருகருகில் படு த்துக் கொண்டு சேரலாம். ஆண் வலது புறமும் பெண் இடது புற மும் படுக்க வேண்டும். பெண் ணின் இடது கால் ஆணின் வலது காலின் மேல் இருக்க வேண்டும். கெட்டி ப்பிடிப்பு புணர்ச்சிக்கு இது ஏற்றதாகும்.

தலை கீழ்நிலை – ஆண் கீழேயும் பெண் அவன் மேலேயும் படுத்துக் கொள்வது. ஆண் பலஹீனமாக இருந்தாலும் இந் நிலை ஏற்றதாகும்.

மேலே சொன்ன இரண்டு நிலைகளிலும் பெண் தனது யோனிக்கு ஆணின் லிங்கத்தினால் காயமும் வலியும் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ள முடியும்.

புணர்ச்சிக்கு ஏற்ற நிலை
ஆண் லிங்கத்தை விட யோனி பெ ரிதாக இருக்கும் பட்சத்தில் ‘’தளர்ந்த பிடிப்புப் புணர்ச்சி’’யாக அமைகிறது. பெண்ணின் யோனி அகன்றதாக இருந்தால் புணர்ச் சியின் போது அவள் தனது தொடைகளை நன்கு நெருக்கி வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். இத னால் கூடுமான வரை யோனியினை சுருக்கிக் கொள்ளலாம். தளர் ந்த பிடிப்புப் புணர்ச் சிக்கு கீழ்க்கண்ட நிலை கள் ஏற்றதாக இருக் கும்.

மூடிய நிலை – ஆணும் பெண் ணும் கால்களை விரைப்பாக நீட்டிக்கொ ண்டு, தொடைகளை நெருக்கிக் கொ ள்வதன் மூலம் லிங்கத்தின் பருமனு க்கு யோனியைச் சுருக்கிக் கொள்வத ற்கு மூடிய நிலை என்று பெயர். இதற்கு தொடைகளை விலகி இரு க்காமல் பார்த்துக் கொ ள்ள வேண்டும்.

கவ்விய நிலை – பெண் தன் கால்களை ஒன்றின் மீது ஒன்று போட்டு கவ்விக் கொள்வது போல் நெருக்கிக் கொள்வ தால் யோனி மிகவும் சுருங்கிக் கொள்கி றது. இது தளர்ச்சியைக்குறைக்கஉதவும்.

அழுத்தும் நிலை – கலவித் தொழில் தொடங்காயதும் பெண் தன் தொடைக ளை நெருக்கிக் கொண்டு அவற்றை அழுத் துவதற்குப் பெயர் அழு த்தும் நிலை என்பதாகும். இப்படிப் பெண் செய்வதன் காரணமாக ஆணினுடைய லிங்கமானது உள்ளே நுழைந்ததும் பிதுக்கப் பட்டு வெளியே வந்து விடவும் கூடும். அப்படியே வெளி யே வந்து விடா மல் நன்றாக லிங்கத்தை யோனிக்குள் நுழைத்து அழுத்தவேண்டு ம்.

குதிரைப் பிடிப்பு நிலை –பெண் தன் யோனியை முடிந்த அளவு சுருக்கிக் கொ ண்டு லிங்கத்தை வெளியே வந்து விடாம ல் தன் கையினால் அழுத்திப் பிடித்துக் கொள்வது இது. இதனால் யோனி யினால் லிங்கம் இறுக் கமாகக் கவ்விக் கொள்ளப்படுகிறது. இன்பம் அதிகரி க்கிறது. இதைக் கையாள சற்று அனு பவம் தேவைப்பட்டாலும் பழக்கத்தின் மூலமாக இதை எளிதாகக் கற்றுக் கொண்டு விடலாம்.

வளைந்த நிலை – தொடைகளை நெரு க்கிக் கொண்டு கீழே படுத்துள்ள பெண், அப்படியே தன் இரு கால் களையும் செங்குத்தாக மேலே தூக்கு வதற்கு வளைந்த நிலை என்று பெயர்.
தோள் மீது கால் நிலை – பெண் தனது இரு கால்களையும் உயர்த்தி ஆணினுடைய தோ ள் மீது வைத்துக் கொள்வது இது

உச்ச அழுத்தநிலை – பெண் தன் தொடைகளை மடித்துக் கொண்டு அவை தன் வயிற்றில் படியும் படியாக வைத்துக் கொண்டு பாத த்தை ஆணினு டைய மார்பின் மீது படியும் படியாக வைப்பது இது.

பிளந்த மூங்கில் நிலை – பெண் ஒரு கா லை நீட்டிக் கொண்டு மற்றொரு காலை ஆணின் தோள்மீது வைத்துக்கொள்கிறா ள். கலவியின்போது தன்கால்களை மாற் றி மாற்றி இதைச் செய்வதற்குப் பெயர் பிளந்த மூங்கில் நிலை என்பதாகும். ஒரு சமயம் வலது கால் தோள்மீது இருக்கும். இடது கால் நீட்டி வைக்கப்ப ட்டிருக்கும். சிறிதுநேரத்திற்குப்பின் இடதுகால்தோள் மீது இருக்கும். வலது கால் நீட்டி வைக்க ப்பட்டிருக்கும். இப்படி மாற்றி மாற்றிச் செய்வதால் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம அளவு உராய்தல் ஏற் படு கிறது.

அதிக நுழைவுநிலை –பெண் ஒரு காலை நேராக நீட்டிக்கொண்டு மற்றொரு கால் பாதம் தன் கையைத் தொடும் படியா க வைத்துக்கொள்ளு ம் நிலை.

அழுத்தமான நிலை – பெண் தன் இரு தொடைகளையும் உயர்த்திக் கொ ண்டு அவற்றை ஒன்றின் மீது மற் றொன்றைப் போட்டுக் கொள்வது.

பத்மாசன நிலை – கீழே படுத்திருக் கும் பெண் தன் தொடைகளை மேலே உயர்த் தி, முழங்கால்களை மடித்துக் கொண்டு ஒருகாலை மற்றொரு கால்மீது பக்க வாட்டில் வைத்துக் கொள்வது.

விருப்பமற்ற நிலை – குப்புறப்படுத்து க் கொண்டிருக்கும் பெண்ணின் முது கின் மீது ஆண் படுத்துக் கொண்டு, பின்புறமாக யோனிக்குள் லிங்கத் தை நுழைத்தல் விருப்பமற்ற நிலை யாகும்.

கலவி நிலைகளுக்கு ஆண் பெண் ஆகிய இருவரும் ஒத்து ழைக்க வேண்டும். இவைதான் சாதாரணமாகக் கையாளப் படும் நிலைக ளாகும்.

அசாதாரண நிலைகள்

பெண் கீழே படுத்துக்கொண்டு ஆண் அவள் மீது படுத்துக் கொள்வது தான் இய ல்பான நிலையாகும். சில சமயம் இது முடியாமலும் போகலாம். ஆண் கொழுத்த சரீர முள்ள வனாக இருந்து அந்த கனத் தைப் பெண் தாங்க முடியாமல் இருக்கலாம். அல்லது பெண்ணின் உடல் பலவீனமானதாக இருக்கலாம். அப்பொழுது பக்கவாட்டு நிலையோ (அ) ஆணின் மேல் பெண் படுத்துக் கொண்டு புணரும் நிலையோ ஏற் றதாகும். அவரவர்களுக்கு சௌகரி யமாய் இருப்பவற் றைக் கையாளலாம்.

பிராணிகள் சேருவதைப் போன்ற நிலை யைச் சிலர் கையாளுகிறார்கள். ஆண் வயிறு பெருத்து கொழுத்து சரீரமுடைய வனாக இருக்கும்பொழுது வேறு நிலை களில் அவனால் கலவியில் ஈடுபட முடி யாமல் போகலாம். அப்போது இந்த நிலை ஒருவேளை உதவ லாம். இதற்கு தேனுகம் என்று பெயர். பெண் தன் கை களைத் தரையில் ஊன்றிக் கொண்டு குனிந்து நாலு கால் பிராணியைப் போல நின்றுகொள்கிறாள். பின்புறமிருந்து ஆண் அவள் மீது கவிழ்ந்து கொண் டு யோனிக்குள் லிங்கத்தை நுழைத் துப் புணர்கிறான். இதுதான் பசு நிலை அல்லது தேனுகம் என்பது.

இன்னொரு வகை இருவரும் நின்று கொண்டுசேருவது. பெண்ணை தூண் அல்லது சுவற்றின் மீது சாய்த் து நிறுத்திக் கொண்டு ஆண் புணர் வது இது. இந்த நிலையினை நான்கு வகையாகப் பிரிக்கலாம்…

முன் நீட்டிய நிலை – நின்று கொண்டி ருக்கும் பெண்ணின் ஒரு காலை மட்டும் ஆண் தன் கையினால் தூக்கிப் பிடித்துக் கொண்டு புணர்வது இது.

மாடி நிலை – நின்று கொண்டிருக்கும் பெண்ணின் இரு முழங் கால்களையும் ஆண் பற்றிக் கொண்டு புணர்வது இது.

முழங்கால்-முழங்கை நிலை – பெண்ணி ன் மடிந்த முழங் கால்களைத் தன் முழங் கைகளில் தாங்கிக் கொண்டு புணர்வது இது.

தொங்கு நிலை – ஆண் சுவரில் சாய்ந்து நிற்கிறான். கோர்க்கப்பட்ட அவனது கைத்தலங்களில் பெண் உட்கார்ந்து கொண்டு தன் கால்களை அவன் இடுப் பைச் சுற்றி கட்டிக் கொள்கிறாள். அவ ளுடைய கைகள் அவன் கழுத் தைக் கட்டிக் கொள்கிறது. சுவற் றின் மீது தன் காலை அழுத் துவதன் மூலம் பெண் தனது இடுப்பை ஆட்டி புணர்ச்சி செய் கிறாள். இதற்குப் பெயர் தொ ங்கு நிலை என்பதாகும்.

நின்று கொண்டு புணர்ச்சி செய்வது ஏற்றதல்ல என்கிறது காம சூத்திரம். அதற்கான இரண்டு காரணங்களையும் தரு கிறது.

1. முதலாவதாக அது மிகவும் சிரமத்தை யும் களைப்பையும் அளிப்பது.

2. இரண்டாவதாக இந்நிலையைக் கை யாளும் ஆணின் இரத்தம் பாதிக்கப்படு கிறது. பாரிசவாதம் போன்ற வியாதி கள் அவ னைத் தாக்கக் கூடும்.

ஆண் செய்கையைப் பெண் செய்வது

ஆண் கீழேயும் பெண் மேலேயும் படுத்துக்கொண்டு கலவித் தொழி ல் செய்வதற்கு ‘’தலை கீழ் நிலை’’ என்று பெயர். சில சந்தர்ப்பங்களி ல் இது மிக அவசியமாகலாம்.

ஆண் பெண்ணின் மீது படுத்துக் கல வித் தொழில் செய்யும்போது அவன் களைப்படைந்து போய்விடு வதையும் அதே நேரத்தில் தனது இச்சை அப்பொழுதும் தீராமல் இருப்பதையும் அறிந்து கொண்ட பெண் ஆணின் அனுமதியுடன் அவன் மேல்தான் படுத்துக் கொண்டு கலவி யைத் தொடர்ந்து நடத்தலாம். அல்லது ஆண் இந்த நிலையை விரும்புகிறவ னாக இருந்தாலும் அதைக் கையாள லாம். ஆண் செய்ய வேண்டிய கலவி யைப் பெண் இரண்டு விதங்களாகச் செய்யமுடியும்.
முதல் வழி – தன் மேல் படுத்துப் புணரும் ஆணை யோனியிலிருந்து லிங்கம் வெளி வந்து விடாமல் கவனமாகப் பார்த்துக் கொண்டு புரட்டித்தள்ளி தான் அவன்மேல் படுத்துக் கொண்டு கலவித் தொழிலை தொடர்ந்து நடத்துவது. இப்படிச் செய்தா ல் இன்பம் தடைபடாமல் இருக்கும். யோனியிலிருந்து லிங்கம் வெளிப்பட்டு விட்டால் இன்பம் தடைபடும். எனவே இதில் கவனமாக யிருப்பது அவசியம்.

இரண்டாவது வழி –மேலே படுத்துப்புண ரும் ஆண் லிங்க த்தை வெளியே எடுத்து விட்டுதான் கீழே படுத்துக் கொண்டு பெண் ணை புணரச் செய்வது. இப்படிச் செய்வதா ல் இன்பம் சிறிது தடைப்படவே செய்யும். இதற்கு முதல் வகையேச் சிறந்தது.

தலைகீழ் நிலையில் கலவி செய்யும் பொழுது பெண் ஆணினுடைய மார்பைத் தனது முலைகளால் அழுத்துகிறாள். உட லை அசைத்து அவள் கலவித் தொழில் புரிவதால் கூந் தலில் செருகிய மலர்கள் நிலையிழந்து தொங்கி ஆடுகிறது. தன் மீது ஆண் படுத்துக் கொண்டு கலவி புரிந் தபோது செய்ததையெல்லாம் அவளும் இ ப்பொழுது செய்கிறாள்.‘’ என்மீது தங்கள் உடலின் பாரத்தைச்சுமத்தி களைப்படையச் செய்தீர்கள் அல்லவா? இப்போது பதிலுக்கு நானும் செய் கிறேன்’’ என்று சொல்லி அவள் சிரிக்கிறாள். கண்டிப்பது போல் லேசாகக் கன்னத்தில் தட்டுகிறா ள். கலவி பூர்த்தி அடையும்வரை இப்படிப் பல விளை யாட்டுகளில் ஈடுபடுகி றாள்.

ஆண் கீழும் பெண் மேலேயும் ஏறிச் செய்யும் ‘’ தலை கீழ் நிலை ப்புணர்ச்சி’’யில் மூன்று நிலைகள் உண்டு.

1.சாமண நிலை – யோனிக்குள் லிங்கம் நுழைந்ததும் பெண் தன் யோனியைச் சுருக்கிக் கொண்டு அப்படி யே லிங்கத்தை உள்ளடக்கிக் கொண்டு வெகுநேரம் இருப்பது இது. யோனியான து லிங்கத்தைக் கிடுக்கி அல்லது சாமண ம்போல் கவ்விக் கொண்டு இருக்கும்.

2.பம்பர நிலை – யோனிக்குள் லிங்கத் தை நுழைத்துக் கொ ண்டதும் பெண் சக்கரம் போ ல சுழன்று வரும் நிலை இது. பெண் சுழன் று வருவதற்கு ஏதுவாக ஆண் தனது புட்டத்தை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும்.

3.ஊஞ்சல் நிலை – பெண் யோனிக்குள் நுழைத்த லிங்க த்துடன் சக்கரம் போல் சுழன்று வரும்போது, ஆண் தன் புட்டத் தை முன்னும் பின்னும் பக்கவாட்டி லும் ஆட்டவேண்டும். இதுவே ஊஞ்ச ல் நிலையாகும். இப்படிச் செய்யும் போது இருவருமே விரைவில் களை த்துப் போய் விடுவார்கள். அப்போது பெண் தன் நெற்றியை ஆணின் நெற்றியின் மீது படிய வைத்துக்கொ ண்டு சற்று ஓய்வெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். யோனியிலிருந்து லிங்கத்தை வெளியில் எடுத்து விட க்கூடாது. அதிகமாகக் களைப்படைந்து போயிருந்தால் ஆண் பெ ண்ணை மெல்லப் புரட்டித்தள்ளி, தான் அவள்மீது படுத்துக் கொண் டு கலவித் தொழிலை தொடர் ந்து செய்யலாம்.

பெண் மேலே படுத்துக் கொண்டு கலவித் தொழிலைச் செய்வதா ல் ஒரு சா தகம் உண்டு. அதாவது இயல்பான நிலையில் பெண் கீழும் ஆண்மேலேயும் இருந்து கலவி செய்யும் போது பெண் தனது காம இச்சையைப் புலப்படுத்தாமல் அடக்கிக் கொண்டிருப் பாள். கலவித் தொழில் செய்யும் ஆண் தன் துணை திருப்தியடைந்தாளா இல் லையா என் பதை அவள் புலப்படுத்தினா ல ன்றி தெரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் அவள் மேலே ஏறி கலவி செய்யும்போது தன்னையும் அறியாமலேயே காம உணர்வை வெளி ப்படுத்துவாள். கிளர்ந்தெழுந்த தன்னு டைய இச்சை அடங்கும்வரை கலவி செ ய்வாள். மேலும் அப்போது அவள் நடந்து கொள்ளும் முறையையும் ஈடுபடும் காதல் விளையாட்டுக ளையும் வைத்து அவள் எதை விரும்புகிறாள் என்பதையு ம் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது. அவளு க்கு விருப்பமானதை ஆணும் செய்தால் இன்பம் மேலும் அதிகரிக்கக் கூடும். இரு வரும் கலவியில் திருப்தியடை வதற்கு இது உதவியாக இருக்கும். ஏதாவது கேட்டால் அவள் வாயால் சொல்ல வெட்கப்படுவாள். ஆனா ல் அவள் நடந்து கொள்ளுதல் மூல ம் யூகமாய்த் தெரிந்து கொள்ள இது வழி செய்கிறது.

கீழ்க்கண்ட பெண்கள் ஆண் மீது படுத்து கலவி செய்வது கூடாது.

1. மாதவிடாய் காலத்தில் இருப் பவள்
2. குறுகிய யோனி உடையவள்
3. சமீபத்தில் பிரசவித்த பெண்
4. கொழுத்து சரீரம் உடையவள்

முதல் இரண்டு விதப் பெண்கள் இந்த விதமாகப் புணர்ந்தால் ஆணுக்கு கெடுதி உண்டாகும். அடுத்த இரண்டு விதப் பெண்கள் இந் த விதமாகப் புணர்ந்தால் பெண்ணு க்கு கெடுதி உண்டாகும்.

இதுவரை காமசூத்திரத்தில் நீங்கள் கற்றுக் கொண்ட கலவி நிலைக ளை நெஞ்சில் நிறுத்தி உங்கள் இல் வாழ்வில் உங்கள் இன்பத்தோடு உங்கள்து ணையையும் இன்புறச் செய்து மகிழ்ச்சியான வாழ்வை வாழத்தொடங்குங்கள். வாழ்த்துக் கள் …!!!