Home அந்தரங்கம் காமசூத்திரம் கூறும் உடலுறவு நிலைகள் – விரிவான அலசல்!

காமசூத்திரம் கூறும் உடலுறவு நிலைகள் – விரிவான அலசல்!

648

காமசூத்திரம் கூறும் உடலுறவு நிலைகள் – விரிவான அலசல்!

இக்கட்டுரை காமம் பற்றிய கல்வியாகவே காம சூத்திரத் திலிருந்து அப்படியே எடுத்து எழுதி இருக் கிறதே தவிர வேறெந்த உள் நோக்க மும் கொண்டதல்ல…! கண்டிப்பாய் இது வயது வந்த வர்களுக்கு மட்டுமே.

கலவி நிலையும் முறை யும்

ஆணும் பெண்ணும் கூடி கலவி செய்வதில் கீழ்க்கண்ட

செய ல்கள் இடம்பெறுகின்றது.

1.ஸ்பரிசம், 2.உராய்வு, 3.உட்புகுத்துதல், 4.அசைவுகள், 5.உச்ச கட்டம்

1.ஸ்பரிசம்

கலவியின் முதல் கட்டத்தில் ஆணின் லிங்கமும், பெண்ணின் யோனியும் ஒன்றையொன்று ஸ்பரிசிக்கின்றன. லிங்கம் யோ னியின்மீது செங்குத்தாகப் படிகின்றது. ஆணும் பெண்ணும் சரியா ன நிலையி லிருந்தால் மட்டுமே இது ஏற்படும்.

2.உராய்வு

இதுதான் கலவியின் இரண்டா வது கட்டம். லிங்கத்தையும் யோ னியையும் ஒன்றோடொ ன்று உராயச் செய்வது. லிங்க த்தைக் கையினால் பிடித்துக் கொண்டு யோனியின்மீது மத் துக் கடைவது போல் உருட்டித் தேய்க்கவேண்டும். இது பெண் ணினுடைய காம இச்சையை அதிகரித்து அவளைக் கலவிக் குத் தயார் செய்கிறது. யோனியின் அல்குலில் ஒரு திரவம் வெளி ப்பட்டுக் கசியத் தொடங்குகிற து. யோனிப்பாதை மிருதுவாக வும், வழ வழப் பாகவும் மாறி லிங்கத்தை சுலபமாக உள்ளே நுழைக்க எளிதாக்கு கிறது.

3.உட்புகுத்துதல்

லிங்கத்தை யோனிக்குள் புகுத்துவது மூன் றாவது நிலை. இதை அவசரப்பட்டு முரட்டு த்தனமாகச் செய்தல் கூடாது. அது பெண்ணுக்கு வலியை உண்டாக்குவதோடு யோனியின் உட் பகுதியும் காயமடையக் கூடும். இதை மெதுவாக மெல்லச் செய்ய வேண்டும். முத்தம் போன்ற காதல் விளையாட்டுக ளில் ஈடுபட்டவாறே சிறிது சிறிதாக லிங்கத்தை யோனிக்குள் நுழை க்க வேண்டும். இப்படிச் செய்வதால் ஆ ணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வேதனையோ உறுப்புகளுக்கு காயமோ ஏற்படாமல் தடு க்கலாம். பெண் இளம் வயதினளாகவும், அப்போதுதான் முதல் அல்லது இரண்டா வது கலவியில் ஈடுபடுபவளாகவும் இருந் தால், பெண்ணின் யோனிக்குள் வெண் ணை அல்லது வழுவழுப்பான வாசனைத் திரவி யங்கள் ஏதேனும் தடவி மிருதுவாக இருக்கும்படி செய்து கொள்ளலாம். தேவையெனில் லிங்கத்தின் மீதும் அதைத் தடவிக் கொள்ளலாம். லிங் கம் முழுவதுமாய் யோனிக்குள் நுழைந்தது ம் உட்புகுத்துதல் என்ற நிலை பூர்த்தி அடை கிறது.

லிங்கத்தை உட்புகுத்துதலிலும் பல வகைகளுண்டு.

அ). நேரான முறை
உட்புகுத்துவதற்கு எளிய முறையா னது சிறிது சிறிதாக லிங்கத்தை நேராக நுழை த்தலாகும். மெல்ல மெல்ல அழுத்துவதன் மூலம் லிங்கம் முழுவ தும் யோனிக்குள் புதைகிறது. இதற்கு நேரான முறை என்று பெயர்.

ஆ). கொட்டும் முறை
பெண்ணினுடைய இடுப்பைத் தாழ்த்திக் கொ ண்டு கொட்டுவது போல சடா ரென்று யோனி த் துவாரத்துக்குள் லிங்கத்தை வேகமாக நுழைப்பது இவ்வகையாகும்.

இ). அடிவரை செலுத்துதல்
பெண்ணின் இடுப்பைத் தூக்கிப்பிடித்துக் கொண்டு யோனியின் அடித்தளம் வரை லிங் கம் சென்று இடிக்கும் படியாக வேகமாக நுழைப்பது இவ்வகையாகும்.

ஈ). அழுத்தும் முறை
யோனிக்குள் லிங்கத்தை முழுவதும் நுழைத்த பிறகு வெகுநேரம்வரை அழுத்தி க் கொண்டேயிருப்பது.

4.அசைவுகள்
கலவியின் நான்காவது நிலை அசைவுக ளாகும். அதாவது யோனிக்குள் புகுந்த லிங் கத்தை சற்று வெளியே இழுத்து மீண்டும் அதை யோனிக்குள் அழுத்துவதையே அசைவுகள் என்கிறோம். அசைவுக ளிலும் நான்கு வகைகளுண்டு.

அ). ஆடு மாதிரி
லிங்கத்தை யோனிக்குள் நுழைத்த பிறகு அதைச் சற்று வெளியே இழு த்து மீண்டும் பலமாக இடிப்பது போல உள்ளே நுழைப்ப து. ஆடு முட்டு வதைப் போன்றது என்பதா லேயே இதற்கு இந்தப் பெயர்.

ஆ). குருவி மாதிரி
லிங்கத்தை யோனிக்குள் நுழைத்த பிறகு அதை வெளியே எடுக்காமல் மெல்ல உள்ளு க்கும் வெளியுலுமாக அசைத்தல். அநேகமாக கலவி முடிந்த பிறகு கையாளப்படுவது இது.

இ). பன்றி மாதிரி
லிங்கத்தை யோனியின் ஒரு பக்கத் தில் மட்டும் உராயும்படி செய்யும் அசை வுக்கு இந்தப் பெயர்.

ஈ). எருது மாதிரி
லிங்கத்தை யோனிக்குள் இரு புறமும் உராயும்படியாக அசை த்தல் இது.

கலவி செய்யும் பெண்ணின் தன்மை, வலிமை ஆகிய வற்றை நன்றாக அறிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற அசைவு முறையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொ ள்ள வேண்டும். பெண்ணின் காம இச்சையி ன் அளவைப் பொறுத்தே இந்த அசைவு முறைகள் அமைய வேண் டும்.

பாலியல் நிலைகள்

புடைத்த லிங்கத்தை யோனிக்குள் உட்செலுத்தி அசைப்பதற்கு கலவி நிலை என்று பெயர்.

ஆணினுடைய லிங்கம் நீண்டு பருத்து விம்மும் நிலையை அடையும் போது தான் கலவியில் ஈடுபடவேண்டும். கலவி த் தொழில் எளிதாக நடைபெறுவதற்கு உகந்த நிலையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொ ள்ள வேண்டும். எனவே கலவியின் நிலைகளை நன்றாக அறிந்து கொண்டி ருப்பது அவசியமாகும். பெரும்பான்மை யான இளைஞர்கள் மிருகங்கள் சேர்வதைப் பார்த்தே கலவியைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்கிறா ர்கள். ஆக வே இவர்கள் மணமா னதும் தாங்கள் பார்த்த வித மாகவே கலவியில் ஈடு படுகிறார்கள். இந்தமாதிரியான முறை யில் செய்யப்படும் கலவியில் அதிக இன்பம் காண முடியாது. அதனால் ஆணும் பெண்ணும் மிக விரைவிலே யே இதில் வெறுப்பு கொண்டு விடு கிறார்கள். இதன் விளைவாக வாழ்க் கையில் மகிழ்ச்சி இன்மையும், சலிப் பும் உண்டா கிறது. கலவியைப் பற்றிய முழு அறிவும் ஆண்களுக்கு மட்டு மல்லாமல் பெண்களுக்கும் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இன்பம் துய்க்கவும் வாழ்க்கையில் விருப்பங்கொண்டு அனுபவிக்கவும் முடியும்.

இயல்பான நிலை

கலவிக்கு ஏற்ற சிறந்த நிலை தரை யிலோ அல்லது கட்டிலிலோ பெண் மல்லாந்து கீழே படுத்துக் கொள்வது தான். பெண் தனது புட்டத்தின்கீழ் சற் று உயரமான ஒரு தலைய ணையை வைத்துக் கொண்டால் மேலும் நன் றாகயிருக்கும்.

சாதாரணமாக ‘’சமப்பிடிப்புள்ள புணர்ச்சி’ ’யின் போது லிங்கம் யோனி ஆகிய இரண்டின் அளவும் பொரு த்தமாக இருக்கும். அப்போது பெண் தனது தொடைகளை அதிக விரிவாக இல்லாமலும் நெருக்கமாக இல்லாமலு ம் லேசாக அகற்றி வைத்துக் கொண்டு ஆணை அதற்கிடையே இரு க்கச்செய்ய வேண்டும். பெரும்பாலான வர்களுக்கு கலவியில் முழு இன்பம்பெற இதுவே மிகச்சிறந்த நிலையாகு ம். ஏதாவது முக்கிய காரணங்களுக்காக வேறு நிலையைக்கையாளவேண்டிய அவசி யம் இருந்தா லொழிய இந்த முறையைக் கைவிட வேண்டியதி ல்லை.

‘’கெட்டிப்பிடிப்பு புணர்ச்சி’’யின் போது பெண் தனது தொடை களை நன்றாக அகல விரித் துக்கொண்டு லிங்கம் உள்ளே நுழைய உதவலாம்.

’’தளர்ந்த பிடிப்பு புணர்ச்சி’’யின் போது பெண் தனது தொடைகளை நன்றாக நெருக்கி வைத்துக்கொள்ள வேண் டும்.

குறுகிய யோனியுடைய பெண், அதா வது யோனி சிறியதாகயிருந் தால், மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு யோனி யை எவ்வளவு அதிகமாக விரிவாக வைத்துக்கொள்ள முடி யுமோ அவ்வ ளவுக்கு தொடைகளை முடிந் த அளவு விரித்து வைத்துக் கொள்ள வே ண்டும்.

குறுகிய யோனியுடைய மான் வகைப் பெண்கள் கையாளுவதற்கு ஏற்ற கலவி நிலைகள் ;-

மலர்ந்த நிலை – மல்லாந்து படுத்திரு க்கும் பெண் தன் இடுப்பை உயர்த்திக் கொண்டு தொடைகளை நன்றாக அகலவிரித்துக் கொள்ளும்போது யோ னியும் விரிந்து அதன் வாய் அகலமாகி றது. இதற்கு முழுவதும் திறந்த அல்ல து மலர்ந்த நிலை என்று பெயர்.

கொட்டாவி நிலை – தொடைகளை உயர்த்திக் கொண்டு பின்பு அகல விரித் துக்கொள்வது. இதற்கு கொட்டாவி நிலை என்று பெயர் உண்டானதற்கு கா ரணம், அப்போது யோனி விரிந்து அதன் வாய் கொட்டாவி விடும்போது தோன் றும் வாயைப் போல இருப்பதே ஆகும்.