Home அந்தரங்கம் உடலுறவில் எந்த வகையான‌ ஆண், எந்த வகையான‌ பெண்ணுடன் இணைந்தால் இன்பம் பெருக்கெடுக்கும்?

உடலுறவில் எந்த வகையான‌ ஆண், எந்த வகையான‌ பெண்ணுடன் இணைந்தால் இன்பம் பெருக்கெடுக்கும்?

60

antharanga kelvi, antharangam, tamil kama sutra, Tamilsex.com, tamilsex.com, www. tamil sex.com, tamil doctor, tamil kama kathaikal, tamil sex, tamil sex kathaikal, tamil sex padangal. tamil sex videos:

சித்தினி பெண்

இவள் காம கதைகள், காமத்துடன் யார் பேசினாலும் விரும்பி கேட்பாள். இவ ளை உடல்ரீதியாக உறவு கொள்ளும்போது மெல்லிதாக தழுவி, உள்ளங்கை, தொடை முதலிய பகுதிகளை தடவுவதாலும்
இவளுக்கு பெண்குறியில காம நீர்சுரக்க தொடங்கும். இந்த நேர த்தை உணர்ந்து ஒரு ஆண் இவ ளது குறியில் நுழைத்து இயங்கத் தொடங்கினால் ……… இவள் சொர்க்கத்தை காண்பாள்.
தன்னிடம்உறவுகொண்ட ஆணை எப்போதும் மறக்க மாட்டாள். இவள் தன் சொந்த படுக் கை அறை தவிர மற்ற இடங்களில் கண வனுடன் படுக்க விரும்ப மாட்டாள். தயங்குவாள். காம உணர்ச்சி அதிக மாகும்காலத்தில் கணவனிடம் தன து காமஅடையாளத்தை காட்டுவா ள். அவளுக்கு முழு இன்பம் கிடை க்கும்முன் கணவனுக்கு விந்து வெளியாகிவிட்டால்….முகம் கருத் துவிடும். இத னை உணர்நது ஆண் மீண்டும் இவளது உணர்வை கிளறி உச்சக் கட்டம் அடையும் வரை உட லுறவு கொள்ள வேண்டும்.
சஙகினி பெண்
இவள், ஆண்கள் தனது உடலை தொடுவது, முத்தம் கொடுப்பது போன்ற லீலைகளால் களிப்படை வாள்.இவளுக்கு நகை, புடவை மற் றும் பார்த்து ஆசைப்படுவதை வாங் கிவிட வேண்டும் என்ற ஆசை நி றைய இருக்கும். இவளது ஆசை யை நிவர்த்தி செய்யும் கணவன் கிடைக்காவிட்டால் இவளது கணவன் பாடு திண் டாட்டம் தான். இவளுக்கு காம உணர்வு அதி கம். ஒரு பெண்ணின் உடலில் எங்கெல்லாம் உணர்ச்சி நிரம்பி கிடக்கிறது என்று அறிந்த ஆண் தான் இவளை திருப்தி படுத்த முடியும்.
இவளுக்கு ஏற்றவன் எருது இன ஆண் தான். இவனிடம் உடலுறவு கொண்டபோதும், அவளுக்கு திரு ப் தி இருக்காது. இவளது காமம் அடங்காதது. இவளுக்கு காமநீர் அவ்வளவு எளிதாக பெண் குறியிலிருந்து சுரக்காது. இவ ளை உடலுறவு கொள்ளும் ஆண் தனது விந்தை சீக்கிரம் வெளியி ட்டு விட்டால், அவனை மீண்டும் தனது பெண்குறியில் நுழைத்து செய்ய வற்புறுத்துவாள். எனவே இவளை திருப்தி படுத்த வேண் டும் என்றால், இவளது பெண்குறி யில் உள்ள கிளிட்டோரிஸ் ( பூ) வை ஆண் நன்றாக சுவைக்க வே ண்டும்.
இப்படி நீண்ட நேரம் இவளது பெண்குறியில் கொடுப்பதாலும், லே சாக இவளது காமம் மெல்ல, மெல்ல உச் சத்துக்கு எழும்பும். காமநீரா கிய மதன நீர் பெண்குறியி லிருந்து ஒழுக தொடங்கும். மயக்கத்தில் இருப்பாள்.
அத்தினி
பெண், குதிரை போன்ற ஆண்கூட இவளை காமத்தில திருப்தி படு த்துவது கடினம். இவள் காம மே உருவாக இருப்பாள். இவ ளை முழுக்காமத்தில் ஆழ்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கும் ஆண் …………….கொக்கோகோ சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டி ருக்கும் 64 காம கலைகளையு ம் தெரிந்து வைத்திருக்க வே ண்டும்.
அங்குலியோகம் தெரிந்தவன் மட்டும் தான் இவளை காமத்தில் உச்சக்கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியும். வேறு எவராலு ம் முடியாது. இது போன்ற பெண் களைத்தான் மேற்கத்திய நாடு களில் நிம்போமேனியாக் என்பா ர்கள். அது என்ன அத்தினி பெண் ணை காமத்தின் உச்சிக்கு கொ ண்டு செல்லும்.
எந்த ஆண் எந்த வகை பெண்ணுடன் சேர்ந்தால் இன்பம் ?
முயல் சாதி, எருதுசாதி, குதிரை சாதி என்று உடல் அமைப்பை பொறுத்து ஆண்கள் 3 வகை உடல் அமைப்பை கொண்டவர் கள் என்று சொன்னோம். இதே போல் பெண்களில் மான் சாதி, குதிரை சாதி பெண், யானை சா தி என்று பெண்களில் 3 வகை என்று பார்த் தோம். இதன்படி, எந்த வகை ஆணுடன் எந்த வகை பெண் உடலு றவு கொண்டால் இன்பம் கிடைக்கும் என்றும் தெரிந் துகொள்வது முக்கியம். மாறி இ ணைந்தால் வேதனையும், விரக்தி யும் தான் மிஞ்சும்.
அதாவது மான் சாதி பெண்ணு்டன் முயல் சாதி ஆணும், குதிரை சாதி பெண்ணுடன் எருது சாதி ஆணும், யானை சாதி பெண்ணுட ன் குதிரை சாதி ஆண் என்ற வகையில் இணை வது தான் சரியான பொருத்தம். இந்த பொருத்தம் என்பது இவர்க ளின் உறுப்புகளின் நீள, ஆழத் தை வைத்து கணிக்கப்பட்டுள் ளது. இந்தப் பொருத்தம் மாறி னால் என்னவாகும்? உச்சப்புண ர்ச்சி அதாவது மான் சாதி பெண் ணுடன் எருது சாதி ஆண் உடலு றவு கொள்கிறான் என்று வைத் துக் கொள்வோம்.
மான் சாதி பெண்ணின் பெண் குறியின் (யோனி) யின் ஆழம் என் பது 6 அங்குலம். எருது சாதி ஆணின் ஆண்குறியின் நீளம் 9 அங் குலம். அதாவது 6 அங்குல ஆழமே உள்ள பெண்குறிக்குள் 9 அங்குல நீளமுள்ள ஆண்குறி போனால் என்ன வாகுமட். இந்த மான் சாதி பெண்ணு க்கு வலியும், வேதனையும் தான் மிஞ் சும். இந்தஉடலுறவில் ஈடுபடும்பெண் காமத்தை வெறுக்க தொடங்கி விடு வாள். ஆனால் இந்த பெண்ணுடன் இவளுக்கு பொருத்தமா ன 6 அங்குல ஆண்குறியை கொண்ட முயல் சாதி ஆண் உடலுற வு கொள்ளும் பட்சத்தில் இருவருக்கும் மிகப்பொருத்தமான காம இன்பம் கிடை த்திருக்கும்.
சரியான ஆழமுள்ள யோனி யில், அதற்கு பொருத்தமான ஆண் குறி சென்று மிகச்சரி யான இன்பத்தைக் கொடுத் திருக்கும். இப்படி ஆழத்திற் கு தக்கபடி அல்லாமல் நீள மான ஆண்குறியை கொண் டிருக்கும் ஆண் தனக்கு பொ ருத்தமில்லாத ஆழம் கொ ண்ட பெண்குறி உள்ள பெண்ணுடன் உடலுறவு கொள்வதை உச்ச ப் புணர்ச்சி என்கிறார்கள். நீசப்புணர்ச்சி ஆழமான பெண்குறியை கொண்ட பெண்ணுடன் மிகச்சிறிய நீளம் கொண்ட ஆண்உறுப் பை வைத்திருக்கும் ஆண் உடலுறவு கொண்டால் என்ன ஆகும்.
அந்த பெண்ணுக்கு போதிய இன்ப ம் கிடைக்காமல் அவதிப்படுவாள். காமத்தில் புழுங்கித் தவிப்பாள். இந்த பெண்கள் தான் அதிகமாக கள்ளக்காதலில் மாட்டிக் கொண் டு தவிக்கிறார்கள். உதாரணமாக, பெட்டைக்குதிரை சாதி பெண்ணு டன் முயல் சாதி ஆண் உடலுறவு கொள்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். குதிரை சாதி பெண்ணின் பெண்குறியின் ஆழம் 9 அங்குலம் இருக்கும். முயல் சாதி ஆணின் ஆண்குறியி ன் நீளம் வெறும் 6 அங்கு லம் தான்.
அதாவது இந்த ஆண்குறி யை குதிரை சாதி பெண்ணி ன் குறிக்குள் நுழைக்கும் போது …..இது அந்த பெண் ணின் அடி ஆழத்தை போய் சேராது. இந்த பெண் இவனுடன் இணையும்போது எந்த இன்ப மும் கிடைக்காமல் புழுங்கி போவாள்