Home பாலியல் துணையை, திருப்திப்படுத்த விரும்பும் ஆண் / பெணணுக்கான‌ சில மருத்துவ உண்மைகள்

துணையை, திருப்திப்படுத்த விரும்பும் ஆண் / பெணணுக்கான‌ சில மருத்துவ உண்மைகள்

17

53d7a-ileanahotandromanticphotos281729மார்பகங்கள் சிறிதாக இருக்கும் சில பெண்கள் தம்மிடம் பெண்க ளின் அம்சங்கள் இல்லையென் றும், உடலுறவில் தம்மால் ஆண் ளைத் திருப்பிப் படுத்த முடியாது என்றும் கவலை கொண்டு ஒரு வித தாழ்வு மனப் பான்மைக்குத் தள்ளப் படுகிறார்கள்.
கிராமத்து பெண்களிடம் மட்டு மல்ல, நகரத்து பெண்களிடமும் இது போல் தங்களது உடல் அமைப்பு குறித்த தவறான எண்ணங்க ள் உள்ளன. இதைத்தான் Body இமேஜ் என்று சொல்கிறோம். அதா வது, நம் முடைய உடல் பற்றி நமக்கிருக்கும் எண்ணங்கள் மற்றும் நம் உடல் பற்றி மற்றவ ர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது பற்றிய நம் கற்பனை இரண்டும் சேர்ந்து, இது உருவா கிறது. முக்கியமாக உடலுறவி ல் ஆணைத் திருப்திப்படுத்த பெண்ணின் மார்பகங்கள் பெரி தாக இருக்க வேண்டும் என்றொரு நம்பிக்கையும், இதுபோல் பெண்ணைத் திருப்திப்படுத்த, ஆணுக்கு பிறப்புறுப்பு பெரிதாக இரு க்க வேண்டும் என்றொரு நம்பிக்கையும் உள்ளன. இந்த நம்பிக்கைகள் எந்த அளவு க்குச் சரியானவை என்பது பற்றித்தான் நாம் பார்க் கப் போகிறோம்.
இந்த நம்பிக்கைகள் எந்த காலகட்டத்தில் உருவானவை என்பது இதுவரை கண்டறிய ப்படவில்லை. விஞ்ஞானரீதியான சிந்த னைகளும், கண்டுபிடிப்புகளும் இல்லாத காலகட்டத்தில் மக்கள் தங்களுடைய எல் லா சந்தேகங்களுக்கும் கற்பனையில்தான் விடைகளை கண்டுபிடித்தார்கள். இதற்கு மிகச் சிறந்த ஒரு உதாரணம், பெரியம் மை நோய். இது ஒரு வைரஸ் கிருமியால்தான் வரு கிறது என்பது கண்டறியப்படாத கால கட்டத் தில், அம்மை என் றொரு தெய்வ த்தின் கோபத் தால்தான் இது வருகிறது என்று உலகம் முழு வதும் நம்பினார் கள். இதுபோல் பல நூற்றுக் கணக்கான நம்பிக் கைகள். ஆனால் இன்று விஞ் ஞானம் வளர்ச்சியடைந்து, இத ற்கெல் லாம் விடை கிடைத்து விட்ட பிறகும், தலைமுறை தலை முறையாக நன்றாக காலூன்றியிருக்கும் இந்த நம்பிக்கை கள் அப்படியேதான் இருக்கின்றன. இதுபோல்தான் பாடிஇமேஜ் பற்றிய நம்பிக்கைகளும். ஏதோ வொரு காலகட்டத்தில் தோன்றி, இன்று வரை வந்திருக்கின்றன. இண்டெ ர்நெட்டில் நூற்றுக்க ணக் கான சைட்கள் இதுபற்றி இருக்கி ன்றன என்றால், உலகம் முழுக்க இந்த நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு காலூன்றியுள்ளது பாருங்கள்.
இனி, இந்த நம்பிக்கைகள் சரியானவைதானா என்று பார்ப்போம். முதலில் ஆண் பிறப்புறுப்பு பெரி தாக இருந்தால்தான் பெண் ணை திருப்திப்படுத்த முடியும் என்பதை எடுத்துக் கொள்வோ ம். ஆண் பிறப்புறுப்பு விறைப் புத்தன்மை இல்லாத சாதாரண நேரங்களில் எவ்வளவு சிறிய தாக இருந்தாலும், அதுபற்றி யாரும் கவலைப்படு வதில்லை. ஏனெனில், அப்போது அதனுடைய வேலை, சிறுநீர் கழிப் பது மட்டும்தான். ஆனால், விறைப்புத்தன்மை அடைந்த பிறகு, எந்த அளவுக்கு அது நீளமாக, தடிமனாக இருக்கிற தோ, அந்த அளவுக்குப் பெண்ணை த் திருப்திப்படுத்த முடியும் என்னும் நம்பிக்கை உள்ளதால், விறைப்புத் தன்மை அடைந்த நிலையில், ஆண் பிறப்புறுப்பு எவ்வளவு நீளம் இருக்கிறது என்பது முக்கிய மாகி விடுகிறது. அதாவது, பெண் பிறப் புறுப்பின் உட்பகுதி இடைவெளி இல்லாமல் நிரப்பப்படும் போது தான், பிறப்புறுப்பின் உட்புறச் சுவர்களில் உராய்வு ஏற்பட்டு, அவள் உச்சகட்ட இன்பத்தைப் பெற்று திருப் தியடைகிறாள் என்பது நம்பிக்கை. அதைவிட முக்கிய மானது, பெண் ணை திருப்திப்படுத்துவது என்பது ஆண்மையின் அடையாளமாகவும், வீரத்தின் அடையாளமா கவும் வேறு கொள் ளப்படுகிறது. இதனடிப் படை யில்தான் இந்த நம்பிக்கை உருவா கியுள்ளது. பெண்க ளுக்கும் இந்த நம்பிக்கை உள்ள து என்பது இதற்கு மேலும் வலுசேர்த்துவிட்டது. இனி விஞ்ஞான ரீதியான முடிவுகளைப் பார்ப்போம்.

சாராசரியாக உணர்ச்சிவசப்படாத நிலையில், அதாவது விறைப் பற்ற நிலையில் ஆண் பிறப்புறுப்பு 2 அங்குலம் முதல் 4 அங்குலம் வரை உள்ளது என்று கண்டறியப் பட்டுள்ளது. விறைப்படைந்த நிலையில், 5 அங்குலம் முதல் 6 அங்குலம் வரை உள்ளது. ஆனால், பெண் பிறப்புறுப்பின் முதல் 2 இன்ச் பகுதிகளில்தான் அவள் து}ண்டப்பட்டு செக்ஸ் உணர்ச்சிக ளை அடைகிறாள் என்று விஞ்ஞா ன ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. ஏனெனில், பெண்ணின் செக்ஸ் உணர்ச்சி நரம்புகள் இந்த பகுதியில் தான் உள்ளன. அதையும் கடந்து உள்ளே எவ்வளவு தூரம் சென்றா லும், பிரயோஜனமில்லை. எனவே, ஒரு பெண்ணின் செக்ஸ் உணர்ச்சி களைத் தூண்ட, ஒரு ஆணுக்கு விறைப்படைந்த நிலையிலும்கூட 2 இன்ச் பிறப்புறப்பு போதும். ஆனால் இதைவிட அதிகமான நீளம் கொண்டதாகத்தான் உலகம் முழுக்க ஆண்களுக்கு பிறப்புறு ப்பு அமைந்துள்ளது. எனவே ஆண் பிறப்புறுப்பு சிறியதாக உள்ளதா, பெரியதாக உள்ளதா என்பது உடலுறவில் ஒரு பிரச் னையே இல்லை.
முதலில் செக்ஸ் வெறும் உடல் சம்பந்தப்பட்டது என்பதே தவறான நம்பிக்கை. உடல்தான் செய ல்படுத்துகிறது என்றாலும் செக்ஸ் மனது சம்பந்தப்பட்டது என்பது தான் உண்மை. ஒரு பெண், ஒரு ஆணுடன் எந்த அளவுக்குப் பழகி, அவன் மேல் காதல் கொண்டு, எந்த அளவுக்கு அவன் மேல் விருப்ப மும் ஆசையும் கொள்கிறா ளோ அந்த அளவுக்குத்தான் அவள் உடலுறவின் போது திருப்திய டைகிறாள். ஒரு பெண் ஒரு ஆணின் மேல் காதலும் ஆசையும் திருப்தியும் அடைவது அவர் கள் இரண்டு பேருக்கும் இடையேயான பழக்க வழக்கங்களைப் பொறுத்துதான் உள்ளது. எனவே பெண்ணை திருப்திப்படுத்த விரு ம்பும் ஆண், அவள் தன்னை விரும்பும் விதமாக, அவளது ஆசைக ளையும் விருப்பங்களையும் தெரிந்து நடந்து கொள்வதுதான் முக் கியமே தவிர, ஆண் பிறப்புறுப்பின் அளவு பற்றி கவலைப்படுவது தேவை யில்லாதது. எனவே, மற்ற ஆண்களின் பிறப்புறு ப்புடன் ஒப் பிட்டு தனக்கு மட்டும் சிறிதாக உள் ளது. தன்னை மட்டும் கடவுள் ஏமாற்றிவிட்டான் என்று கவலை ப்படுவது தேவையில்லாதது. மூக்கு பெரிதாக இருக்கிறவர்கள் அதிக அளவு காற்றை உள்ளே இழுத்து நன்றாக சுவாசிக்கிறார் கள், மூக்கு சிறி தாக இருப்பவர்களால் அந்த அளவுக்கு நன்றாக சுவாசிக்க முடி வதில்லை என்பது எவ்வளவு கேலிக்குரி யதோ அது போல் தான் இதுவும்.
சிறுநீர் கழிக்கும் இடங்களில் மற்ற ஆண் களின் பிறப்புறுப்பைப் பார்க்க நேரும். சில ஆண்கள் தனது பிறப்புறுப்பு அவர்க ளைவிட மிகச் சிறியதாக உள்ளதாக எண்ணுகின்றனர். இதுவும் தேவையில்லாத கவலை. பொதுவாக ஒரு பொருளை பக்கத்தில் பார்ப்பதற்கும் து}ரத்தில் பார்ப் பதற்கும் வித்தியாசம் உள்ள து. பக்கத்தில் பார்க்கும்போது சிறிதாக இருக்கும் ஒரு பொருளை தூர விலகி நின்று பார்க்கும் போது பெரி தாகத் தெரியும். இது ஒப்ரிக் கல் இல்யூஷன் (Optical Illusion) தான். மேலும் எல் லோருக்கும் ஒரே அளவு இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமும் இல் லை.

போலி டாக்டர்களும் மருந்து தயா ரிப்பவர்களும் இந்த பயத்தையும் தாழ்வு மனப்பான்மையையும் பயன் படுத்திக் கொண்டு ‘‘சிறு வயதில் செய்த கோளாறுகள் காரணமாக ஆணுறுப்பு சுருங்கி விடுகிறது’’ என்று மேலும் அதிகம் பயங்காட்டி காசு சம்பாதிக்கிறார்கள். ஆனால் 18 வயதுக்கு மேல் உடல் உறுப்புகளின் வளர்ச்சி நின்றுவிடு கிறது. அதற்குப் பிறகு சிறிதாகாது என்பதுதான் உண்மை. மேலும் எந்த மருந்து மாத்திரைகள் மூலமும் உடற் பயிற்சி மூலமும் ஆண் பிறப் புறுப்பை வளர்க்க முடியாது என்பதும் விஞ்ஞா ன ரீதியான உண்மை.
இதேநிலைதான் பெண்ணின் மார்பக ங்களுக்கும். அது சிறிதாக இருப்பதற் கும் பெரிதாக இருப்பதற்கும் செக்சுக் கோ அல்லது குழந்தைக்கு பாலூட்டு வதற்கோ சம்பந்தமில்லை. ஒரு ஆண், அவள் மேல் எவ்வளவு ஆசையுடன் காதலுடன் நெருங்குகிறான் என்பது தான் முக்கியம். நடிகைகள் சர்ஜரி செய்து கொள்வது சினி மாவின் காட்சி தேவைகளுக்காக. அதை ஒரு சாதாரணப் பெண் செய்ய வேண்டும் என்று அவசியமே இல்லை.
பொதுவாக இதுபோன்ற பயங்களும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் ஆணுக்கும் சரி, பெண்ணுக்கும் சரி, அவர்களுக்கே அவர்கள்மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் ஆகும்போதுதான் ஏற்படுகிறது. தன் உட லை காதலிக்க வேண்டும். என்ன இருக் கிறது என்பதல்ல, அதை நான் எப்படி பய ன்படுத்திக் கொள்கிறேன் என்பதுதான் முக்கியம் என்கிற தன்னம் பிக்கை வேண்டும். இந்த இரண்டுடன், தன்னுடைய இணை மீது காதலும் விருப்பமும் சேர்ந்தால் போதும். பரிபூரண இன்பம் என்ப தை யாராலும் தடுக்க முடியாது.