Home காமசூத்ரா தாம்பத்திய சுகத்தை, கொடுத்து பெறுவது எப்படி?

தாம்பத்திய சுகத்தை, கொடுத்து பெறுவது எப்படி?

1294

முன் விளையாட்டுக்கள், செக்ஸ் உறவை விட உணர்ச்சிப் பெருக்கை அதிகரிக்கக் கூடிய விஷயங்களும் மிகமுக்கியமானவை . பெண்களின் அங்கங்களில் பல பகுதிகள் உணர்ச்சிப் பெருக்கை அதிகரிக்கக் கூடிய விசேஷங்களை தன்னகத்தேக் கொண்டு ள்ளன.

பொதுவாக ஆண்களை விட பெண்கள் உணர்ச்சிகரமானவர்கள். அதே சமயம், அந்த உணர்ச்சிப் பெருக்கை அதிகரிக்கக் கூடிய வித்தையை தெரிந்த ஆண் கள் மிகவும் குறைவுதான். எடுத்த எடுப்பிலேயே ‘டாப் கியருக்குப்’ போகத்தான் தெரிகிறது பல ஆண்களுக்கு. ஆனால் முழு மையான இன்பத்தைப் பெறக் கூடிய லாவகம் பலரு க்கு இருப்பதி ல்லை.

பல ஆண்கள் செய்யக் கூடிய பொது வான தவறுகள் பெண்களின் மார்ப கங்கள் மற்றும் அந்தரங்க உறுப்புக ளிலும் மட்டுமே அதிக கவனம் செலுத்துவது. ஆனால் பெண்களிட ம் உள்ள வேறு சில உணர்ச்சிக ரமான பகுதிகளை அவர்கள் பெரும் பாலும் கவனிப்பதி ல்லை அல்லது தெரிந்து கொள்வதில்லை.

உண்மையில் இந்தப் பகுதிகளில் தான் உணர்ச்சிகரமான விஷயங் கள் எக்கச்சக்கமாக உள்ளன.
தலைமுடியைக்கோதும் கலை பல ருக்கும் பிடிபடுவதில்லை. ஆனால் பெண்களுக்கு தங்களது தலைமுடி யைக் கோதி விடும் ஆண்களை நிறையவே பிடிக்கும். தலைக்கு மசாஜ் செய்வது போல நிதானமாக, மென்மையாக தலை முடிக்குள் கையை வைத்து கோ தி விடுவதும் மென்மையாக அழுத்தம் கொடுத்து மசாஜ் செய்வதும் பெண்களை உற்சா கத்தில் ஆழ்த்துகிறது, உணர்ச்சி வசப் பட வைக்கிறது.

பின் கழுத்தில் ஆரம்பித்து தலை முழுவதும் கேசத்தை மெதுவாக கோதிக் கொடுப்ப தன் மூலம் பெண்கள் உணர்வுகள் மெது வாக தூண்டப் படுகின்றனவாம்.

அதேபோல கழுத்தின் பின் பக்க மும் பெண்களை தூண்டுவிக்கு ம் ஒரு அருமையான இடமாகு ம். மிக மென்மையாக கழுத்தின் பின் பக்கத்தை தடவிக் கொடுப்பதன் மூலம் உங்களை நோக்கி வேக மாக பெண்கள் மயங்கி வருவார்களாம். மென்மையாக வருடிக் கொடுப்ப து, நிதானமாக முத்த மிடுவது, தோள் பட்டையில் இதமான முத்தம் தருவது என பெண்களை வசியப் படுத்தலாம்.

அதேபோல பெண்களின் ‘காலர் போன்’ பகுதியும் உணர்ச்சிப் பெரு க்கு நிறைந்த இடம்தான். அங்கு இதமாக முத்தமிடுவ தன் மூலம் உங்கள் இணையை உங்கள் வசம் வேகமாக ஈர்க்க முடியும்.
முதுகின் கீழ்ப்பகுதியும்கூட அதேபோல உணர்ச்சிகரமான ஒரு இடம் தான். இந்த இடத்தை நிதானமாக வருடிக் கொடுப்பது, முத்த மிடுவது ஆகியவை மூலம் பெண்களின் உணர்ச்சிகளைத் தூண்டு வதோடு, அவருக்கு நாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் என்ற உணர்வையும் பெண்களுக்கு ஏற்படு த்துகிறதாம்.
முழங்காலின் பின்பகுதிக்குப் போனால் இன்னு ம் விசேஷம் அதிகம். உணர்ச்சிகளை சட்டென தூண்டும் நரம்புகள் இங்கு அதிகம் உள் ளது. ஆண்களுக்கே கூட இந்த இடம் உணர்ச்சி கர மான ஒரு ஏரியா வாகும். முழங் காலின் பின் பகுதியை மென்மை யாக முத்த மிடுவது, வருடிக் கொடுப்பது ஆகியவற்றின் மூலம் பெண்களை வேகமாக உணர்ச்சி வசப்படு த்த முடியும்.

உள்ளங்கையிலும் நிறைய விசேஷ ங்கள் காத்திருக்கின்றன. உங்களது மனைவி அல்லது காதலியின் உள்ளங்கையை மென்மையாக கிள்ளிக் கொடு ப்பது, தடவிக் கொடுப்பது, முத்தமிடுவது ஆகியவ ற்றின் மூலம் அவர்களை நீங்கள் வெகுவாக ஈர்க்க முடியும். மூடில் இல்லாதவர் களும் கூட இந்த உள்ளங்கை ‘மருத்துவ த்திற்கு’ ஒத்து வருவார்கள்.

அதேபோல காது மடல்களை வருடிக் கொடுப்பது, லேசாக முத்தமி டுவது, லேசாக வலிக்காமல் கடிப்பது ஆகிய வையும் கூட ‘இன்ஸ்ட ன்ட்’ இன்பத்திற்கு உதவும். காது மடல் ‘காதல் மடலாகவும்’ விளங் குகிறது என்பதால், செக்ஸ் உணர்வுகள் வேகமாக தூண்டப்படுகிற து.
அடுத்து காலைப் பிடித்து காரியம் ‘சாதிப்பது’. பெண்களின் காலை மெதுவாக பிடித்து மசாஜ் செய்வது, உள்ளங்காலில் லேசான அழுத்தம் கொடுத்து மசாஜ் செய்வது, விர ல்களை நீவி விடுவது, சொடுக்கு எடுத்து விடுவது, மசாஜ் எண்ணெய் உள்ளிட்டவற்றை வைத்து இதமாக மசாஜ் செய்வது கூடுதல் இன்பத்தைத் தூண்ட உதவும்.

இப்படி நேரடி செக்ஸின் போது கிடைக்கும் இன்பத் தை விட அதிக அளவிலான கிளர்ச்சியூட்டும் விஷ யங்கள் நிறையவே பெண்களி டம் உள்ளன. அதை அறிந்து, தெளிந்து செயல்படுவதன் மூலம் முழுமை யான இன்பத்தை ஆண்களும் பெறலாம், பெண்களுக்கும் தரலாம்.