விந்து உற்பத்தி குறைவை சரிப்படுத்த முடியுமா?

விந்து உற்பத்திக் குறைவு என்பது ஒரு குறைபாடே அல்ல. இது மிக எளிதில் சரி செய்யப்படக்கூடியது. விந்து உற்பத்தி அதிகரிக்க மருந்துகள் உள்ளன. மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு அவற்றை சாப்பிட வேண்டும்.