Home அந்தரங்கம் திருப்தியற்ற‍ தாம்பத்தியம் சிறப்பான தாம்பத்தியமாக மாற வேண்டுமா?

திருப்தியற்ற‍ தாம்பத்தியம் சிறப்பான தாம்பத்தியமாக மாற வேண்டுமா?

42

1457280630_maxresdefaultகடவுள் எல்லாவற்றையும் கொ டுத்தாலும் அவர் கொடுத்த ஆ றாம் அறிவை ஒழுங்காக பய ன்படுத்தாமையால் வருகிற வி னைதான் சிக்கல்கள். ஒரு குடு ம்பத்தில் சிக்கல்கள் என்றால் அடிப்படையான காரணத்தை பார்த்தால் பிரதானமாக இருப்பது திருப்தியற்ற தாம்பத்திய உறவு தான். எனவே சுமூகமான செக்ஸ் நிச்சயம் ஒரு சந்தோசமான வாழ்க்கைக்கு உதவும். அதற்கு சிறந்த
விழிப்புணர்வு அவசியம். அது தொட ர்பான சில டிப்ஸ்.

1) சுயநலகாரனாய் இருக்க வேண் டாம்
இந்த விசயத்தில் பெருன்பான்மை யான சமயத்தில் ஆண்களின் ஆதிக் கமே கொடிகட்டி பறக்கிறது.அதாவது ஆண்கள்தான் எஜமானர் களாகவும் பெண்கள் அடிமைகளாகவும் உள்ளனர்.இது தவறு. ஆண் பெண் இருவரின் ஆதி க்கமும் சம அளவில் இருக்க வேண்டும். அதாவது ஆண் தனது இஷ்டத்துக்கு ஆடமு டியாது. ஒவ்வொரு செயற்பா டும் இருவரின் மனம் ஒன்றி யே நடக்க வேண்டும். உதார ணமாக உடலுறவின் புதிய பரிமாணங்களை படைக்கி றேன் என்று கிளம்புபவர்கள் பலர் அதனால் தம் ஜோடி படு ம் துன்பங்களை அறிவதில்லை.எனவே ஆண் தனக்குதோன் றும் விருப் பங்களை போல் தனது துணைக்கும் சில விருப்பங்கள் இருக்கும் என புரிந்து நிறை வேற்ற பழக வேண்டும்.

2 )புரிந்து கொள்ளுங்கள்
பெண்கள் மனதை அறிவது கடினம என்பார்கள். அதற்காக சும்மா விட முடியாது. குறிப் பாக இந்த விடயத்தில் அவர்க ளின் மனது உங்கள் சட்டை பையில் என்றால் நீங்கள்தா ன அவளது ஒரே ஒரு ஹீரோ. இதற்காக நீங்கள் இருவரும் திறந் த மனதுடன் இருக்க வேண்டும்.எந்த வெட்கமோ தயக்கமோ இரு க்க கூடாது. நண்பர்களுடன் கதைப்பதை போ ல் இயல்பாக இருவரும் கதைப்பதன் மூலம் இருவரின் விருப்பு வெறுப்புக்கள் புரியப்பட்டு எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் சுமூகமாக இருக் கும். நீங்கள் உங்கள் உங்கள் விருப்பங் களை திணிப்பதற்கு பதிலாக அவளின் விருப் பத்தை அறியுங்கள். அதே நேரம் உங்கள் விருப்பங்க ளின் தொடர்பான நிலைப்பாட்டையும் அறிய முயலுங்கள்.

3 )பச்சையாக பேச்சுக்கள்
இது சற்று கடினமானது ஒன்று தான். நிங்கள் உங்கள் துணையுடன் மேற் கூறியவாறு இந்த விசயத்தில் ஒரு நல்ல புரிந்த்துனர்வை பேணுமிடத்து இது சுலப ம். ஏனெனில் இப்படியான பேச்சுக்க ள் இருவருக்கு நல்ல ஆரம்பத்தை ஏற்படுத்தும் ஒன்றாக இருக்கும். மேலும் இறுக்கமான மன நிலை யில் இருந்தது ஒரு பார்க்கின்ற மன நிலைக்கு எடுத்து செல்லும். இது மேலும் உங்கள் துணையின் மன தை அறியவும் காட்டும் reactions இல் இருந்து அடுத்த கட்டத்து க்கு செல்வது தொடர்பாக நீங்கள் சிந்திக்கலாம். “I’d like to (blank) your beautiful (blank) while softly squeezing your (blank ),”என்று சொலவதில் தவறில்லை. தமிழில் எழுதினால் மோசமாகி விடும் என் பதால் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட து .

4 )நல்ல சூழலை ஏற்படுத்துங்கள்
நீங்கள் தான் இதற்கு பொறுப்பு. எடுத் தோமா கவுத்தொமா என்று இல்லாம ல் ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும். உதாரணமாக சத்தம் இரு க்ககூடாது.டிவி,ரேடியோ போன்றவற் றை நிறுத்திவிடவேண்டும். உங்களை ஒருவரும் தொந்தரவு செய்ய மாட்டா ர்கள் என்று உறுதி செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் எவன் கதவை தட்டுவானோ, அல்லது நாங்கள் அபபடியிருக்கிறோம் என்ப தை கண்டுபிடித்துவிடுவார்க ளோ என்று பயந்து கொண்டி ருக்க வேண்டியது தான. இது தான் சில பெண்க ள் தனிக் குடித்தனம் செல்ல விரும்பும் பிரதான காரணி. ஏனெனில் பெண்கள் மற்றவர்கள் நம் மை கவனிப்பார்களோ என்று பயப்படுகின் றனர். அவர் கள் சுதந் திரமான சூழலையே விரும்புகின்றனர்.
5 )அவளை கடவுளின் வரமாக மதியுங் கள்
சிலர் பெண்களை எதோ செக்ஸ் இயந்தி ரம் போலவும் பெண்கள் இந்த உலகத்தி ல் இருப்பதே செக்ஸ் இக்கும் பிள்ளை பெறவும் தான என்று நினைக்கின்றனர். இப்படிப்பட்டவர்கள் நிச்சயமாக சந்தோ சமாக இருக்கமுடியாது. முதலில் உங்க ள் அனுபுக்குரிய வளை கடவுள் உங்களுக்கு தந்த வரமாகவும் அவளூடாக தான் அவர் உங் களின் வாழ்கையை வசந்த மாக வைத்திருக்க போகிறா ர் என்பதை நீங்கள் புரிந்தது கொண்டாலே நீங்கள் அவ ளை கொண்டாட அவள் உங் களைகொண்டாடுவாள். என வே அவளு டலை பாவித்து விட்டு எரியும் plastic tea cup போல நினைக்காம ல் அதை உங்கள் மனதின் வடிவமாக பாருங்கள். பிறகு உங்கள் வாழ்வில் வசந்தம் மட்டும் தான்