Home பெண்கள் பெண்குறி கண்ணுக்குத் தெரியாமல் பெண்ணின் உடலுக்குள் அமைந்துள்ளவை

கண்ணுக்குத் தெரியாமல் பெண்ணின் உடலுக்குள் அமைந்துள்ளவை

22

கர்ப்பப்பை, கருமுட்டைப் பை, கருமுட்டை. கர்ப்பப் பைக்கு ஆங்கிலத் தில் யூட்ரஸ் (UTERUS) என்று பெயர். கர்ப்பப் பையின் பரப்பளவு, நம் ஒரு கையை இறு க்கி மூடும்போது கிடைக்கும் பரப் பளவு போன்றது தான். முக்கோ ண வடிவில் இருக்கும் கர்ப்பப் பை, சாதாரண நிலையில் 3 முத ல் 4 அங்குல நீளமும், 2 அங்குல அகலமும் உடை யது. அதே சமயம், கருவுற்ற காலத்தில் இதன் நீளம் 12 முதல் 13 அங் குலமாகவும், அகலம் 8 முதல் 10 அங்குலமாகவும் விரி வடையும். முக்கோண வடிவத்தி ன் கூர்பகுதியில் கர்ப்பப் பையின் வாசல் இருக்கும். கர்ப்பப்பையி ன் சுவர்கள் அடர்த்தியாகவும் நீளு ம் தன்மை உடைய தாகவும் இரு க்கும். குழந்தை பிறந்தபிறகு மீ ண்டும் அது இயல்பான நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத் தான் இப்படியொரு நீட்சித்தன் மையுடன் உள்ள து.
கர்ப்பப் பையின் சுவர்கள் மூன்று அடுக்கு களைக் கொண்டிருக்கும். உள் ளே இருக்கும் அடுக்குக்கு எண்டோமெட்ரியம் என்று பெயர். கரு உரு வானதும் அது வளர்வதற்கு ஏதுவாக சற்று பருத்து, ஒரு குஷன் போல் பயன் தரும் இந்த அடுக்கு. ஒருவேளை கரு தரிக்க வில்லை என்றா ல் இறந்த கருமுட்டை, உப்பலான எண்டோமெ ட்ரியத்தின் துகள்கள் எல்லா ம் மாதவிடாய் சமயத்தில் ரத்தத்துடன் கலந்து வெளி யேறி விடும். ஒவ்வொரு மாதமும் எண்டோமெட்ரியம் உப்பலாகும். கரு உருவாகவில்லை என்றால், கழிவுகள் மாதவிடாயின்போது வெளிவந்துவிடும். இது ஒரு சுழற் சியாகவே நிகழும். பெண் பருவம டைந்திருந்த நாளிலிருந்து மெனோ பாஸ் (மாதவிடாய் முற்றிலும் நிற் கும் வயது) வரை இது நடக்கும்.
அடுத்து, பெலோப்பியன் டியூப். இது கர்ப்பப் பையின் மேல்புறம், இட து மற்றும் வலது பக்கத்தில் இரு குழாய்களாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ஃபெலோப்பியன் குழாயும் 4 அங்குல நீளம், 2 மில்லிமீட்டர் குறுக் களவு கொண்டது. இதனுள்ளே சிறுசிறு நூல் மாதிரி சீலியா என்பது அமைந் திருக்கும். கருமுட்டையைக் கொஞ்சம் கொஞ் சமாக நகர்த்திக் கர்ப்பப் பைக்குக் கொண்டு வருதற்காக இந்த சீலியாக்கள் மர வட்டையின் கால் களைப் போல் அசைந்து கொண்டேயி ருக்கும்.
[பெண்களுக்கான குடும்பக் கட்டுப்பாடு ஆபரே ஷன் செய்யப்படும் போது இந்த ஃபெலோப்பி யன் டியூப்பைதான் வெட்டித்தைப்பார்கள்]
கரு முட்டைப் பை:
ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இரண்டு கருமுட் டைப்பை கர்ப்பப் பைக்கு இடது புறமும், வலதுபுறமும் அமைந்தி ருக்கும் இவை சிறிய நீள் வட்ட வடிவில் ஒன்றரை அங்குல நீளம், ஒரு அங்குல அகலமும் உடையவை. ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கும்போ தே, கரு முட்டைப்பை இருக்கும். அதில் பக்குவப் படாத சுமார் இரண்டு லட்சம் கரு முட் டைகள் இருக்கும். இந்த லட்சக்கணக் கான கருமுட் டையில் (பருவம் எய்திய நாளி லிருந்து மெனோபாஸ் வரைக்கும்) ஏறக்குறைய 300 முதல் 500 கரு முட் டைகளே பக்குவத் துக்கு வருகின்றன. மீதி உள்ளவற்றை உடம்பே ஜீரணித்து விடும்.
ஒவ்வொரு மாதமும் இடதுபுற அல்லது வலது புற கருமுட்டைப் பை யிலிருந்து பக்குவமடைந்த ஒரு கருமுட்டை, பையிலிருந்து வெளி பட்டு சீலியாக்களால் நகர்த் தப்பட்டு கருப்பைக்குள் வரும். இப்படி ஒவ் வொரு மாதமும் கருமுட்டை வெ ளிப்படுவதற்கு ஓவலேஷ ன் என்று பெயர். லத்தீன் மொழியில் முட்டைக்கு ஓவம் என்று பெயர். இக் கருமுட்டை வெளியேறு தல் ஒவ்வொரு பெண்ணுக் கும் பருவமடைந்த நாளிலிருந்து மெனோபாஸ் வரை 4 வாரங்களுக்கு ஒரு தடவை தொடர்ந்து நிகழும். கருமுட்டையைப் பக்குவமடைய வைப்பது, அதை நான்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறை வெளிவர வைப்பது போ ன்றவற்றை ஈஸ்ட்ரோஜன் எனப்படு ம் பிரத்யேக பெண் ஹார்மோன் செய்யும். பொதுவாக ஒரு பெண்ணு க்கு 45 வயதிலிருந்து ஈஸ் ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சுரப்பது நின்று விடுவ தால்தான் அந்த வயதில் மாத விடாய் நின்று விடுகிறது.
கருமுட்டை கருப்பைக்குள்போனதும் அந்தமாதமே அப்பெண் கருவா கிவிட்டால், அந்த முட்டை எங்கிருந்து வெளிப்பட்டதோ அங்கே ப்ர ஜஸ்டெரோன் (Progesterone) எனும் ஹார்மோன் உருவாகி, மேற் கொண்டு அடுத்த கரு முட்டை வெளிவராமல் பார்த் துக் கொள்ளும்.
[கர்ப்பத் தடை மாத்திரைகளி ல் இருக்கும் ஹார்மோன் மருந்துகள், வாய்வழி உள்ளே சென்று ப்ரஜஸ்டெ ரோனை உருவாக்கி, முட்டை வெளியேறாமல் பார்த்துக் கொள்ளும். இவ்வாறாகத்தான் இந்த மாத் திரைகள் கர்ப்பம் அடையாமல் பார்த்துக்கொள்கின்றன. ]
கருமுட்டை:
ஆணின் உயிரணுவில் இருப்பது போலவே பெண்ணின் கருமுட் டையிலும் 23 குரோமோ சோம்க ள் இருக்கும். பரம்பரை குணங்கள், நிறம், பரம்பரை நோய்க்கூறுகள் எல்லாம் இதில்தான் பொதிந்திருக்கும். கரு முட்டையின் குறுக்களவு ஒரு மில்லிமீட்டர். குண்டூசி தலை அளவு தான் இருக்கும். பையிலிரு ந்து முட்டை வெளியாகி ஏறக்கு றைய 24 மணிநேரம் வரை உயிரு டன் இருக்கும்.

Previous articleஅந்தரங்க உறுப்பில் ஏற்பட்ட‍ காயங்கள் விரைவில் ஆற‌
Next articleகுழந்தை பிறக்காமை அல்லது குழந்தை உருவாக்க இயலாமை ஏன் ஏற்படுகிறது?